Para votar nas eleições clique em ConectarEleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 24

Eleitores 1 - 50 (of 80)   próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11
V12
V13
V14 hmtAgTJmqJZ0Foy+bn+H2v7xEaRZ+3S+UN1gVR7fWz8
V15
V16
V17
V18
V19 9GXH170xuacY/ISsiB9HkgEBZCVej4XjV3aHUCgLijU
V2
V20 LC5W1hvyBObWz33Qrwg1LF9GCe9CVOz0AqYO4tF9wq4
V21
V22
V23
V24
V25
V26 zQ4QpGlqPK9x92M4rYVBtls5Q/OZ0aR+5IA7ZDeANiA
V27 l0ALklxCh0hVTVnpmUS1y0klGV+AvxwVXlpr5SKqxE4
V28
V29
V3
V30
V31 gnVW1N9H1sXdgvEk2P5ywva9qZFE/gAlqm0Twl8J8q0
V32
V33
V34
V35 Hmuc9Gc5jXB7Usozj6DiHUwhItii6ywkKsckf32TR6s
V36
V37
V38 7leBIcJEAITm6fFTwirSHGrVG4SSeoSkTN5HCi0RU/M
V39
V4
V40
V41
V42
V43
V44
V45 zIh+E3wB1FPiIgO7JRvfJW9KJ21QLEcBp2fiRbBfPlc
V46 zrz5zAzo4mSoNd2MY7ucvcgKgNlMlQVCBgVeOsfxOmU
V47
V48 Pj+fDUslYZzf3FINX9PFrDVPss2DJMjtbF8hPvE0SDk
V49 EA9vY6nFdbjkTHVZs7sJre4uIk0HpHdTrXUTJ0fE1Go
V5 uvG71D0TbhBD8U72XZyNkAq/7xjdiXIWXQ/A6BQrc68
V50 v7l/lnv6pKbol0ngyWveNSbc4HrhNVbjQZUWoO+fDbI
V51
V52
V53
V54 KRcjwYPltiQIjXGXABZKn3oKsJvOtygvAYUSVEBfWjE
Eleitores 1 - 50 (of 80)   próximo 50