Para votar nas eleições clique em ConectarEleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 33

Eleitores 1 - 50 (of 93)   próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10 Y2E9DqpgTgbkmk5LXGQsInNsmlawY+OPmS80t8HzlmA
V11 F48wvs49yoYPXYN7DMj9Cd11WyCoRUGpjCr8/hQDrvg
V12 c3SCT3vIzCtQumvxmAi0rHoIo96CAaIF5Vl7/iogaG4
V13
V14 SeQHwhi2Wxa5toyPQ9jpBAJ0E2djNekgBqSacp+m5g8
V15
V16 9vt7iLkHyMwLvexsEdER/d/9jRfemeBTbKI4h1pt3qU
V17
V18 KAcYeUkOqQ15ICTuzYY74YIs1t+nGqojhI8D7PoyAfA
V19
V2
V20
V21
V22
V23
V24 qLoytNOYy6mSnSlmkZPrVA/t2T9HUXlwtmauN6e6yPc
V25
V26 UDgrEosmxJX9GPfLEtZqnbdn2v5DOPG8Umo/avxyAzw
V27 0l6JSTmuoeZBfzfJflaLcVbRg75NHSkIKFwIvXbo2zc
V28
V29
V3 Lan0ZOm4s3j2NRtabh/P551km6CGxcVFssJ7zg5mzBw
V30
V31
V32 0/6FVP67saT0fEppM4Sft8qmkFovBjUJMA3DsJrt7kg
V33
V34 PUbraRW6tor0QIF1zHhYJzwqIJJ6Ui/BktLY5bJgi8U
V35
V36
V37 ELuAFLD2tizMPWlVJ0Td+r1aAtuDEzCgRtbJHCp1QgE
V38 LKopoOJRslKc8GOoQgDrM1f/BtrXAvoIaPy9ChFk0ZA
V39 cARDf+yEhLVDUqq/ODI3Qsj0Sk7yEjYnLuE6q42kzeI
V4 Vb+Pg979oMIYi8mz1zO8vx2epOjwXm+Mff6JMppc+TE
V40 zikOec74fetk3O/rNwifj0Z/xri4xz2RUu8bzjGV26A
V41 kDEmNn7F8o+2lFOKMzOe2pbZeB4DiznZiZp77wT943A
V42
V43
V44
V45 LMqJY5Oh4B/QiYe43AU2ZGZ0j2n1jOtp3jjmWUB/IMc
V46 xS2p82gQ6onppz3SUEbSJiGo2rf01k0jy3zuNinUKs4
V47
V48
V49
V5 VPTjNLnk4wB/+3W4vMuRPU6IV1vDLjgK3cR+15TcyFg
V50
V51
V52 uTow6pJmnCsqvVEg6jmHc8jSjlJ783WHd+IvPEcx7ns
V53
V54
Eleitores 1 - 50 (of 93)   próximo 50