Para votar nas eleições clique em ConectarEleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 39

Eleitores 1 - 50 (of 97)   próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 +EKQZJnHU9/GGrZdmKl95GPrmbeG36s1xiQp9AxbzBE
V10
V11
V12
V13
V14 oTpTG1cfRFx5XQIeYl7UBJUGNMGs0hvnOl6AFtuAJ48
V15 K4XbkRi5N/fnwn19vKWxuFO2afgfPXJ8AeQ9loIBdmI
V16
V17 oGqQJaP4C3D9ZgpC4p/nPILHJOTJn+WsZccYzTe8I4M
V18
V19 liZfkX61MQk5xuRGKMvri+PQiM+VTtSBc54vht42QC0
V2
V20 g8bT3b+EXePM7etS6tN0KW6Q/dPjLMH30shBj9azcPM
V21
V22
V23
V24 WL4j6BVuQqPdS5sWmxtyWJzN3yi9reMJ1EEZvc54rn8
V25
V26
V27
V28
V29 ghxMjjUlTuv3W9ulFGtgh4UWvfiZyrhjsSx285bI+uY
V3
V30
V31
V32
V33 T7TjmTzigC5mgf2QL5K6fsNa7X6lnBqgNNKV1uYTbdQ
V34 vOhKKKmvILE9dnS77oVCM3O2STS/RDzibQS0I3fOBjQ
V35
V36 3ODw8GBlPwAvpkRWfaEq7ro138e0XIpCJveaU8hkGe4
V37 5fQQsq5qKvXlPKKu/aGkOOyh0JwRr1QejRzROgFJ+fM
V38
V39
V4 Kdm309NMY9rLl/oeeHu1FbphM93gUtV2fLyaKzswWcg
V40
V41
V42 wEsunDZ5boXOPPlGV1RVscv3n+vCaSjkizrZfwQ1kH4
V43 1WoAYHp52JYRtcjeatJtVKw2/Ty6gsvJ+pGTmNeUycY
V44
V45 79VPwHbUeuhlw2/ioIFtYf6+WDpHAyxoohiHRz1EjIk
V46 qqbk5RvZi4ENz34gSnY3+6e9dn5r85Gypw87rhN3zro
V47
V48 xtmJXsuDLGQQ5LiO9C8hkQlg0fQQ5d4j2iZJpky2xGc
V49
V5 SlpHWhADydgRH7zHpAM8ONxhuuu4TcxCisO2Lp3r4iE
V50 rSWQhV2X4+mel8S3m/0JLlzd6fVjj2oJydiPPzRX4DQ
V51
V52 NUAa0XV/eyrVG6ocHakUX9Kgf0EiBoZfmSAWNGMCFZE
V53 DfgbhyLMAethGBRLzuUJJmKghq9pnVnI0XRzTtRNrfY
V54 Foh56157GgRvowBobpa+1mFnVkVuqa1nrXsMSeXGfZY
Eleitores 1 - 50 (of 97)   próximo 50